بنر هدیه بالای 200
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on skype
Share on email

ﺧﻮاب آور و ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه ی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب

2% برابر با 1000تومان تخفیف برای شما

بروزرسانی قیمت: 1399/11/22

تومان۴۷,۰۰۰

موجود در انبار

درباره محصول

کپسول تنظیم خواب ملاتومکس هرباویوا 30 عددی

Herbaviva MelatoMax 30 cap

 

آثار فارماکولوژی:

فــرآورده ­ی ملاتومکــس بــا ترکیبــی از مــواد مؤثــر بــر سیســتم عصبـی مرکـزی، موجـب بهبـود کیفیـت خـواب می­شـود.

مزیـت اســتفاده از ایــن فــرآورده عملکــرد ســریع آن میباشــد کــه در کوتاه­ تریــن زمــان اثــر می­­کنــد. اســطوخدوس از جملــه گیاهــان دارویــی شــناخته­ شــده مــی­باشــد کــه اثــرات ضدافســردگی، ضـددرد، آرام­بخـش، و خـواب­ آور آن در مطالعـات علمـی و بالینـی متعــدد اثبــات شــده­اســت.

بــه طــور کلــی اســطوخودوس بــا اثــر بــر سیســتم عصبــی مرکــزی اثــرات ضدتشــنج، آرمبخــش و ضداضطــراب نشــان میدهــد کــه ایــن اثــرات در ارتبــاط بــا سیســتم ســروتونرژیک یــا گابــا/ بنزودیازپیــن اســت.

اســتفاده از بابونــه جهــت مشــکلات سیســتم عصبــی مرکــزی و اختــلالات خــواب ســودمند اســت.

فلاونوئیدهــای موجــود در بابونــه بــه ویــژه آپی ژنیــن و لوتئیــن از طریــق گیرنده ­هــای بنزودیازپیــن سیســتم عصبــی مرکــزی اثــرات آرام­بخــش و ضداضطــراب ایفــا می­کننــد.

بادرنجبویــه بــه واســطه­ ی اثــرات ضدویــروسی و آرام­بخشــی مشــهور می­باشــد.

در طــب ســنتی جهـت مشـکلات عصبـی، میگـرن، افسـردگی و خسـتگی مزمـن مــورد اســتفاده بــوده­اســت و براســاس مرجــع کمیســیون E جهــت نا آرامی ­هــای عصبــی و بــی­خوابــی مفیــد اســت.

در مطالعـات بالینـی نیـز اثـر بادرنجبویـه در بهبـود خلق در مواجهه با استرس­ های خفیف مشاهده شده ­است.

ملاتونیــن هورمــون اصلــی غــده­ ی صنوبـری در مهـره­ داران می­باشـد کـه دارای اثـرات فارماکولوژیکـی متعـدد از جملـه خـواب­ آور، ضـددرد، ضداضطـراب و ضدتشـنج می­باشــد.

مطالعات بالینی نشان داده ­اند که تجویز ملاتونین در بهبود دیربه خواب­ رفتن، افزایش طول مدت خواب کامل و بهبود کیفیت خواب اثربخش بوده­ است و الگوی عوارض جانبی آن نیز قابل قبول بوده ­است.

لذا تجویز آن جهــت درمـان برخـی از اشـکال بـی­خوابـی توصیـه می­گـردد.

منبع: vivagroupco


ویژگی های کپسول تنظیم خواب ملاتومکس هرباویوا 30 عددی :

ﺧﻮاب آور و ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه ی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب


ترکیبات کپسول تنظیم خواب ملاتومکس هرباویوا 30 عددی :

حاوی عصاره گل اسطوخودوس، عصاره بابونه، عصاره بادرنجبویه و ملاتونین


روش مصرف کپسول تنظیم خواب ملاتومکس هرباویوا 30 عددی :

روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﭙﺴﻮل ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﺧﻮاب ﻣﯿﻞ ﺷﻮد


موارد منع مصرف و نکات قابل توصیه:

در صــورت حساســیت بــه هریــک از اجــزای ایــن فــرآورده، از مصــرف فرآورده خــودداری گــردد.

اگـر اختـلال هورمونـی، دیابـت، نارسـایی کلیـوی یـا کبـدی، فلـج مغــزی، صــرع، میگــرن، افســردگی و یــا فشــار خــون بــالا داریــد،

همچنیـن اگـر داروهـای ضـدفشـار خـون، خـواب آور، آرام بخـش، داروهــای روان گــردان، ضــد انعقــاد، ضــد تشــنج یــا اســتروئید مصــرف می کنیــد، قبــل از مصــرف ایــن فــرآورده بــا پزشــک مشــورت کنیــد.

مصـرف ایـن فـرآورده بـا الـکل و فرآورده هـای خـواب آور توصیـه نمی شــود.

اگــر داروهــای ســرکوب کننــده سیســتم ایمنــی مصــرف می کنیــد از مصــرف ایــن فــرآورده خودداری گردد.

تــا ٥ ســاعت بعــد از مصــرف ملاتومکــس از رانندگــی و کار بــا ماشــین آلات اجتنــاب کنیــد.

دور از دسترس کودکان قرارگیرد.

عوارض جانبی کپسول تنظیم خواب ملاتومکس هرباویوا 30 عددی :

در برخـی افـراد آلـرژی و مشـکلات گوارشـی ممکـن اسـت ایجـاد شـود. در صـورت بـروز حساسـیت، مصـرف فـرآورده قطـع گـردد.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی کپسول تنظیم خواب ملاتومکس هرباویوا 30 عددی :

در دوران بــارداری و شــیردهی از مصــرف ایــن فــرآورده خــودداری شـود.

شرایط نگهداری:
در دﻣﺎی ﮐﻤﺘﺮ از ۲۵ درﺟﻪ ی ﺳــﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و دور از ﻧﻮر و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کپسول تنظیم خواب ملاتومکس هرباویوا 30 عددی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  ×  9  =  90

با سلام و عرض ادب خدمت شما مشتریان عزیز

لطفا سوالات خود را مربوط به محصول مورد نظر از طریق واتساپ مطرح نمایید.

زمان مناسب برای ارتباط با پشتیبان داروخانه